Krikor Momdjian @ Pembroke College, Oxford

Պիտի տեսնես թէ մարդիկ ինչպէս կը շարժին You will see that people move around կը տեղափոխուին, աշխարհն սեպելով իրենց տունը change places, considering the world their home սեփականութիունը բոլորին, մէջն ազատօրէն շրջելու owned by all, freely to move about – excerpt from Վերաձեւում, Transformation by Krikor Momdjian, 2015 A Lebanese-born Armenian who resides in Holland […]

Read More

Armenian Manuscripts @ Bodleian

The history and culture of Armenia is unknown to most. To Gallery Girl however, it is extremely familiar. This should not be surprising when I tell you that I am in fact half Armenian, and fiercely proud of my heritage. Armenia should be more famous than being the ancestral homeland of the Kardashians. In fact […]

Read More